Release: LP Dakota

Back to Lyrics

Arezooye Bahar

man dar in sarmaye yakhbandan

che guyam ba dele sardat

man che guyam ey semestan

ba negahe ghar parvardat

 

garbahare arezu ruzi bebar ayad

garbahare arezu ruzi bebar ayad

 

ba ghiame sabze ha az khak     

ba tolue cheshmeha az sang

ba salame del pazire sob

ba gorize abre khashmahang

 

garbahare arezu ruzi bebar ayad

garbahare arezu ruzi bebar ayad

 

sinamra baz khaham kard

hamrahe bale parastuha

atre penhanmandeye andishehayamra

baz dar parvaz khaham kard

 

garbahare arezu ruzi bebar ayad

garbahare arezu ruzi bebar ayad

garbahare arezu ruzi bebar ayad

garbahare arezu ruzi bebar ayad

 

sinamra baz khaham kard

hamrahe bale parastuha

atre penhanmandeye andishehayamra

baz dar parvaz khaham kard